Rólunk

Faktoring
Adatvédelem

Kapcsolatfelvétel
Főoldal
 

Faktoring szolgáltatás
Faktoring FAQ
Faktoring szótár
Ajánlatkérés
Szerződés

1. Mit jelent a faktorálás?

A faktorálás követelésvásárlást jelent, árbevétel engedményezés ellenében. A faktor, az ügyfele (szállító/szolgáltató/megbízott, stb.) által áruszállítás/szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan kiállított, rövid- vagy középtávú határidős számláit megvásárolja és a számla bruttó összegének jellemzően 70-90 %-a erejéig előleget nyújt. Az így adott kölcsön fedezete az adós (vevő) lejáratkori fizetési kötelezettsége, melyet a faktor magára engedményeztet. A fennmaradó 10-30 %-kal, a maradvánnyal a faktor lejáratkor számol el ügyfelével, levonva belőle a szolgáltatás költségeit.

2. Kinek és miért előnyös a faktorálás igénybevétele?

A faktorálás elsősorban az olyan kis- és középvállalkozások részére előnyös, amelyek jó piaci lehetőségekkel rendelkeznek, de alacsony a tőkeerejük, bankhitel felvételéhez nem megfelelő vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatóik, illetve a már felvett bankhitelek mögé lekötött, így a gazdálkodás során likvidként nem kezelhető vagyonuk miatt lehetőségeiket nem tudják kihasználni, fejlődésük korlátozott.
A faktorálással a cégek olyan pénzügyi forráshoz jutnak, mely nem növeli eladósodottságukat (nem hitelt kapnak, hanem előleget), mégis jelentősen javul és tervezhetővé válik likviditásuk. Megrendelőik felé hosszabb fizetési határidőt is be tudnak vállalni - javítva ezzel piaci pozíciójukat - anélkül, hogy ezt szállítóikra tovább kellene hárítani vagy saját forrásból finanszírozni. Mérlegükben csökkennek a kinnlevőségek, nő az eszközök forgási sebessége, javulhat a saját és idegen források aránya.

3. Milyen biztosítékokat kell nyújtania az ügyfélnek?

A szolgáltatás elsődleges biztosítéka az ügyfél faktorálásba bevont számlájából származó árbevételének, a követelésnek e-F@ktor Zrt.-re történő engedményezése. Szerződéseinkben gyakran kikötött biztosíték a szállítói visszkereset, és az adós fizetéséért történő kezességvállalás. Amennyiben a szerződést visszkeresettel kötjük, annak érvényesíthetőségére a szállító valamennyi élő bankszámlájára azonnali inkasszós felhatalmazást kérünk.
Egyedi elbírálás alapján az e-F@ktor Rt. köthet biztosítást a megvásárolt követelésre, melynek költsége részben vagy egészben a szállítót terheli. További biztosíték lehet még a szállító faktorra kiállított saját váltója is.

4. Mit jelent a visszkeresetes faktoring?

Amennyiben a faktorálási keretszerződés visszkeresetes, a vevő esetleges nemfizetése esetén az e-F@ktor Zrt. a szállítótól visszakövetelheti az általa adott előleget. Erre a megfinanszírozott számla futamidején belül, illetve azt követően bármikor sor kerülhet, amennyiben olyan információ jut a társaság birtokába, mely alapján a követelés vevőtől történő beszedését bizonytalannak, vagy az előlegfizetéskor megítéltnél kockázatosabbnak látja, illetve az ügyfél részéről bármiféle szerződésszegés gyanúja merül fel.

5. Milyen dokumentumok szükségesek a minősítéshez és a szerződés megkötéséhez?

Az ügyfél és adósa minősítéséhez szükséges dokumentumok:

  • az utolsó éves auditált és évközi, vagy előzetes mérlegbeszámoló,
  • egy hónapnál nem régebbi főkönyvi kivonat,
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
  • pénzügyi információs melléklet (letölthető).

A szerződéskötéshez szükséges:

  • az ügyfél és vevőjének minősítése,
  • a hitelbizottság által jóváhagyott faktorlimit a szállító és befogadott vevői vonatkozásában,
  • az ügyfél 30 napnál nem régebbi cégkivonata,
  • a faktorálás során cégszerűen aláírók aláírási címpéldánya,
  • a faktorálandó számlák alapjául szolgáló vállalkozói vagy szállítási szerződés.

6. Mennyi idő telik el a kapcsolatfelvételtől az első előlegfolyósításig?

Az előlegfolyósítás feltétele az ügyfél és vevője adósminősítésének elvégzése, a szükséges dokumentumok begyűjtése, a faktorkeret szerződés megkötése és a faktorálásba bevont számla engedményezésének vevő által történő cégszerűen aláírt elismerése. Amennyiben az e-F@ktor Zrt. részére rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok, az első folyósítás előtti ügyintézés jellemzően 2-3 munkanapot vesz igénybe. A vevői visszaigazolások változó ütemben, de jellemzően maximum egy hét alatt szintén megtörténnek. Ezt követően az e-F@ktor Zrt. jellemzően 48 órán belül utalja az előleget.

7. Az összes számlát be kell vonni a faktorálásba?

Az e-F@ktor Zrt. ügyfelei nem kötelesek valamennyi, a faktorálásba bevont vevőjük felé kiállított számlát faktoráltatni. Ezzel kellő szabadságot biztosítunk ügyfeleinknek likviditásuk, pénzigényük tervezéséhez.

8. Mennyibe kerül a szolgáltatás?

A szolgáltatás költsége ügyfeleinkkel történő egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra. Standard díjainkkal az alapszolgáltatás a bruttó számlaértékre vetítve havi 1,6-2 %-os kamatszinten alakul. Mivel a faktorálás ára egyrészt egy fix százalékos díjból, másrészt egy BUBOR-hoz kötött kamatból tevődik össze, így a mindenkori költség az aktuális BUBOR-tól függően folyamatosan változik.

9. Létezik-e a szolgáltatás igénybevételét kizáró tényező?

Az e-F@ktor Zrt. üzletpolitikája alapján nem tud faktorszolgáltatást nyújtani kezdő vállalkozásnak, mivel legalább két pozitív eredménnyel lezárt üzleti év mérlegadatai szükségesek a minősítés elvégzéséhez, illetve a visszkeresetben rejlő kockázat megítéléséhez.
További kizáró tényező, ha az adós (vevő) nem elfogadható minősítést kap, ebben az esetben az adott szállító-vevő viszonylatban nem állítható fel faktorlimit.
Kizárja a faktorálásból az üzletszabályzat azon szállítókat, illetve vevőiket, amelyek ellen csőd-, felszámolási-, vagy büntetőeljárás van, vagy az elmúlt 3 évben volt folyamatban, illetve amelyek váltótilalmi listán, vagy a BAR-ban (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) közzétett, rosszul fizető vállalkozások listáján szerepelnek.

10. Milyen követeléseket lehet faktoráltatni?

Export és import tevékenység során keletkező követelések, belföldi halasztott fizetéső követelések, negatív ÁFA miatt várható APEH visszatérítés, állami támogatásra beadott lehívások alapján járó elhúzódó kifizetések, közbeszerzési pályázatok nyerteseinek teljesítés alapján járó követelései, EU pályázatok alapján keletkező követelések, amennyiben ezeket jogszabály nem zárja ki.