Rólunk

Faktoring
Adatvédelem

Kapcsolatfelvétel
Főoldal
 

1. Faktor
A pénzintézet, amely a halasztott fizetésű követelést, a számla faktorálásával az ügyfél részére megfinanszírozza, és a számlakövetelés engedményezése alapján annak helyébe lép a kötelezettel szemben.

2. Ügyfél
Szállító, szolgáltató, megbízott vagy exportőr, akinek halasztott fizetésű követelése keletkezett a vevőjével szemben, vagy importőr, akinek tartozása áll fenn áruszállítás vagy szolgáltatás igénybevétele miatt.

3. Adós
Az ügyfél partnere, az ügylet szempontjából az adós/vevő vagy megrendelő, aki esedékességkor a számlaérték megfizetésre kötelezett.

4. Előleg
A pénzintézet által az ügyfél faktorálandó számlájának befogadáskor azonnal megfizetett része (általában a bruttó számlaérték 70-90%).

5. Maradvány
A vevő lejáratkori pénzügyi teljesítését követően a számla bruttó összegéből az utalt előleg és a faktorköltségek levonása után fennmaradó rész.

6. Faktor díj
A bruttó számlaösszegre vetített fix díj. A számla futamidejétől függően sávosan változik.

7. Faktor kamat
Az előlegre vetített éves kamatláb, a tényleges kintlevőség futamidejére számolva. Alapja a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett hivatalos BUBOR kamatláb, a kamatmarge (+…%) pedig a faktorkeret szerződésben kerül rögzítésre.

8. Bankköltség
A faktorálás során felmerülő banki utalás költsége, mely a szerződés feltételei szerint az ügyfelet terheli.

9. Késedelmi kamat
A vevő késedelmes fizetése esetén a késedelmes napokra kerül felszámításra, mértéke jelenleg az ügyleti/faktor kamaton felül 6 %/év. Alapja az előleg összege.

10. Faktorálási limit
A faktor által a szállító rendelkezésére tartott rulírozó (feltöltődő) hitellimit. A szállító faktorálásra benyújtott és megelőlegezett, nyitott számláinak mindenkori bruttó összege összesen nem haladhatja meg a faktorálási keretszerződésben rögzített faktorlimitet. A limit mértéke függ a szállító igényétől, illetve a kockázatminősítés eredményétől, de szükség esetén, újraminősítés alapján módosítható is.

11. Biztosítási limit
A biztosítótársaság által az adósra (vevő) meghatározott kockázatviselési limit, mely a biztosítási fedezet mellett megkötött faktorüzleteknél, a faktorálási limit mellett meghatározza a szállító egyidejűleg befogadható számláinak kumulált összegét. Mértékét maximum félévente, friss mérlegadatok alapján lehet módosíttatni.

12. Visszkereset
A faktor azon joga, hogy a szállító részére kifizetett előleget a vevő nemfizetése, illetve a szerződésben rögzített egyéb rendkívüli feltételek esetén a szállítótól, a megelőlegezett követelés egyidejű visszavásároltatása alapján visszakövetelje.

13. Kezesség
A szállító, illetve harmadik fél (kezes) készfizető kezességvállalása a faktor felé a vevő nemfizetése esetére. A kezességvállalás, mint pótlólagos biztosíték a faktorszerződés mellett, külön megállapodásban kerül rögzítésre.

14. Biztosítékok
A faktor részére a szállító (ügyfél), az adós (vevő), vagy harmadik fél által a megelőlegezés fedezetére nyújtott biztosíték.
A faktorszerződés alapbiztosítékai: árbevételengedményezés és annak vevői visszaigazolása, szállítói visszkereset és azonnali inkasszós felhatalmazás a szállító valamennyi élő bankszámlájára a faktor javára.
A szerződésben kiköthető további biztosítékok: szállítói vagy harmadik fél által nyújtott kezességvállalás, váltófedezet, valamely biztosítótársaság által a vevőre jóváhagyott élő biztosítási limit (biztosítási fedezet), óvadék, zálogjog, bankgarancia, opciós jog, illetve a felek megállapodása alapján megállapított bármely egyéb biztosíték.

15. Elszámolás
A faktor, a vevő lejáratkori pénzügyi teljesítésekor elszámol ügyfelével, vagyis a beérkezett bruttó számlaösszegből levonja az elutalt előleg összegét, illetve a faktorálás költségeit. Az így fennmaradó rész (maradványösszeg) a jóváírást követően kerül átutalásra a szállító részére. A faktor, az általa beszedett díjakról és költségekről számlát állít ki és küld meg ügyfelének, mellékelve az elszámolás alapjául szolgáló részletes kimutatást.

Faktoring szolgáltatás
Faktoring FAQ
Faktoring szótár
Ajánlatkérés
Szerződés